Veilig werken op hoogte

Weet u als vastgoedeigenaar of beheerder dat:

 • Werken op daken die hoger zijn dan 2,5 meter niet is toegestaan zonder veiligheidsmaatregelen?
 • Dit een gevolg is van Europese regelgeving waarop een handhavingsbeleid van toepassing is?
 • U verantwoordelijk bent voor een veilige werksituatie op uw gebouw?
 • Tijdelijke maatregelen niet meer toegestaan zijn?
 • De regelgeving ook geldt voor het onderhoud van de op uw daken opgestelde technische installaties zoals airco-units?
 • Dakdekkers zich al aan bovenstaande regelgeving geconformeerd hebben in hun CAO?

Na het verschijnen van het "Document Gevelonderhoud" is de invoering van de nieuwe Europese Richtlijn (89/655/EEG) vooral voor de vastgoedsector een relevante ontwikkeling met verstrekkende gevolgen. Voor iedereen die op hoogte werkt dienen nu namelijk veiligheidsmaatregelen getroffen te worden met een permanent karakter! De nieuwe richtlijn is in Nederland ondermeer opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Tevens zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde AI bladen (praktijkrichtlijnen) uitgebracht, waaronder ook het AI-15 blad "Veilig Werken op Daken" valt.

Gevolgen voor de vastgoedsector

De gevolgen voor de vastgoedsector zijn ingrijpend. Vastgoedeigenaren en beheerders zullen substantieel moeten investeren in tijd en geld om te kunnen voldoen aan deze richtlijn. Zo moeten bijvoorbeeld inventarisaties gedaan worden en deskundigen vrij gemaakt worden van hun dagelijkse werkzaamheden. Deze investeringen hebben allemaal als doel om die maatregelen te kunnen treffen die de risico's en aansprakelijkheden zullen beperken respectievelijk elimineren.

Het implementeren van de Europese regelgeving is een belasting voor organisaties. Cooper Technisch Vastgoed Advies BV kan enerzijds op tactisch en operationeel niveau een grote last uit handen nemen en anderzijds de benodigde investering optimaliseren door onze expertise, aanpak en ervaring.

Lastenverlichting

Indien gewenst kunnen wij het integrale implementatietraject van inventarisatie tot en met realisatie uitvoeren. Uiteraard is het ook mogelijk het traject per fase uit te besteden. Deze verschillende fasen kunnen er als volgt uit zien:

 • Quick Scan: wij analyseren de veiligheid op uw daken en de toegang daar naartoe. Dit resulteert in een praktisch en concreet advies.
 • Daarna maken wij van uw gebouw een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) waarin wij de knelpunten vastleggen. Centraal tijdens deze fase staan het voortijdig aanpakken van risico's voor uw onderhoudsmensen en het nemen van preventieve maatregelen. Het resultaat is een uitgebreide rapportage, waarin niet alleen de knelpunten op heldere wijze worden gepresenteerd, maar waarin tevens mogelijke oplossingen met bijbehorende begroting aan u worden voorgelegd. Hierbij staat een oplossing die op uw specifieke veiligheidsbeleid afgestemd is voorop.

Behalve bij het uitvoeren van de Quick Scan en het maken van de RI&E kunt u ook ondersteund worden bij het daadwerkelijk realiseren van een "veilig dak". U kunt hierbij aan de volgende diensten denken:

 • Het opstellen van een werkomschrijving of bestek (fabricaatonafhankelijk)
 • Het aanbesteden van het werk bij meerdere partijen (marktwerking)
 • Het begeleiden van de uitvoering (optioneel inclusief keuring door het Liftinstituut)
 • Het uitvoeren van een 'second opinion'